مجموعه لیکو از نیروهای فنی کارآزموده با سوابق درخشان در برترین بیمارستان های کشور بصورت تخصصی خدمات آزمایشگاه در منزل ، جهت سهولت بیماران با هدف دسترسی راحتتر و سریعتر به خدمات آزمایشگاهی راه اندازی شده است